политика за поверителност и защита на лични данни

Настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни е изготвена с цел да ви помогне да разберете каква информация събираме като Администратор на лични данни, как я обработваме и съхраняваме в съответствие с изискванията на „Общ регламент относно защитата на данните“ – Регламент (ЕС) 2016/679, Закона за защита на личните данни на Република България и други нормативни български или международни актове.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ С АДМИНИСТРАТОРА НА ДАННИТЕ

Наименование: БГ Календар ООД
ЕИК: 205675014
Със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „ул. Емилиян Станев” 48 А
Телефон: +359 887 370 431
e-mail:info@bgcalendar.bg
Уебсайт:www.bgcalendar.bg

КООРДИНАТИ ЗА ВРЪЗКА с Длъжностно лице ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Адрес: гр. София, ул. „Емилиян Станев” 48 А
Телефон: +359 887 370 431
e-mail:sales@bgcalendar.bg
Поверителността на информацията за нашите потребители е основен приоритет за нас. БГ Календар ООД в качеството си на Администратор на лични данни и в съответствие със законодателството и добрите практики прилага изискваните технически и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица. БГ Календар ООД отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата, дотолкова, доколкото са необходими, съответно: за осъществяване дейността на компанията; за предоставяне на услугите ни; за използването на уебсайтa ни и за целите на маркетинга.
Настоящият документ дава информация за това как и какви видове лични данни събираме от и за Вас, защо са ни необходими, на кого могат да бъдат предоставени или разкрити и как са защитени.

ДЕФИНИЦИИ

„лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;
„обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;
„Регламента“ означава „Общ регламент относно защитата на данните“ – Регламент (ЕС) 2016/679.

Моля да прочетете внимателно настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни.

Предоставяйки Вашите лични данни на БГ Календар ООД, независимо дали по електронен път или на хартия, Вие приемате и се съгласявате с практиките, описани в настоящия документ.
Моля, в случай че имате въпроси, свързани с настоящата Политика, да се свържете с нас – с Длъжностно лице по защита на личните данни, а в случай че не сте съгласни с някои от условията, съдържащи се в политиката за защита на личните данни, не Ви препоръчваме използването на продукти и услуги, предоставяни от БГ Календар ООД, за които е задължително да предоставите личните си данни.

ПРИНЦИПИ И ОСНОВАНИЯ ЗА СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

За да бъде обработването на лични данни в съответствие с правните изисквания, личните данни се събират и използват законосъобразно, осигурена е необходимата сигурност на операциите по обработката и БГ Календар ООД е предприело необходимите мерки, за да не бъдат обработваните лични данни обект на неправомерно разкриване. Съгласно основните принципи, спазвани от БГ Календар ООД, Вашите лични данни са:
  – обработвани законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните („законосъобразност, добросъвестност и прозрачност“);
  – събирани за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели („ограничение на целите“);
  – подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват („свеждане на данните до минимум“);
  – точни и поддържани в актуален вид. БГ Календар ООД е предприела всички разумни мерки, за да се гарантира своевременното изтриване или коригиране на неточни лични данни, като се имат предвид целите, за които те се обработват („точност“);
  – съхранявани във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни; („ограничение на съхранението“);
  –обработвани по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки („цялостност и поверителност“);
  – БГ Календар ООД носи отговорност и е в състояние да докаже, че спазва основните принципи, свързани с обработката на лични данни („отчетност“).

  ОСНОВАНИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

  БГ Календар ООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка с използването на сайта на компанията и последващо предоставяне на информация, на основание чл.6, ал.1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и по-конкретно – въз основа на изрично получено съгласие от Вас като клиент/потенциален клиент. Вие не сте задължен/а и ние не изискваме от Вас да се регистрирате или да предоставяте лични данни, за да разгледате нашия уебсайт, или за да осъществите достъп до по-голямата част от съдържанието му. Предоставянето на лични данни чрез нашия уебсайт се осъществява посредством формата за запитване. Предоставяйки личните си данни във формата за запитване – Вие следва да дадете съгласието си за предоставяне на данните, което автоматично означава и съгласие ние да ги обработваме, с цел да отговорим на запитването Ви.
  БГ Календар ООД събира и обработва Вашите лични в случай, че дадете съгласие да получавате съобщения от нас свързани с наши проекти, събития, кампании, оферти, предложения свързани с дейността ни и новини за компанията.
  БГ Календар ООД събира и обработва Вашите лични данни и по повод сключването (включително при преговори, недовели до сключване на договор) и/или изпълнението на сключен договор – договори за ползване на нашите услуги; договори за покупко-продажба; договори, с които ние възлагаме извършването на определена работа, или изпълнението на услуги и/или поръчки и др.)
  БГ Календар ООД събира и обработва лични данни във връзка със спазването на законови задължения, които се прилагат спрямо администратора – в изпълнение на задълженията ни към НАП (Национална агенция по приходите), НОИ (Национален осигурителен институт) и др. държавни и общински органи.
  БГ Календар ООД администрира лични данни и за целите на легитимните интереси на администратора или на трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни.

  ЦЕЛИ НА ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧН ДАННИ

  Съгласно изискванията на Раздел I – Прозрачност и условия от Регламент (ЕС) 2016/679 БГ Календар ООД предоставя прозрачна информация, комуникация и условия за упражняването на правата на субектите на данни съгласно член 12 от Регламента.
  БГ Календар ООД събира, обработва и съхранява лични данни за следните цели:
   Предоставянето на услуги;
   Извършването на продажби;
   За маркетингови дейности – свързани с наши проекти, събития, кампании, оферти, предложения, свързани с дейността ни и новини за компанията и (при изрично изявено желание за получаване на такава информация), и др.;
   За комуникация с Вас – относно правоотношения по договори и извъндоговорни отношения;
   За юридически цели – за разрешаване на правни спорове и защита на правата и законните интереси на дружеството;

  ВИДОВЕ ДАННИ, СЪБИРАНИ, ОБРАБОТВАНИ И СЪХРАНЯВАНИ

  За осъществяване на посочените в настоящата политика цели, БГ Календар ООД събира, обработва и съхранява следните категории данни:
  Данни за идентификация на лицата: име, презиме, фамилия;
  Данни за контакт: адрес, телефон, имейл, позиция, и др.;
  Данни за използван IP адрес (при влизане в сайта);
  Данни в зависимост от спецификата на ползваните услуги, съответно от вида правоотношения, в които участвате;
  БГ Календар ООД не събира: лични данни, които се отнасят за расов или етнически произход; които да разкриват политически, религиозни или философски убеждение; генетични и биометрични данни;

  СРОК ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

  БГ Календар ООД съхранява Вашите лични данни за периода, необходим за осъществяване на целите, описани в настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни, освен ако е необходим по-дълъг период на съхранение или такъв е позволен от приложимото законодателство. Съхранението се извършва при спазване на законово установените срокове за определена категория документи (ведомости, финансови отчети, счетоводни регистри и др.), както и законоустановените давностни срокове в Данъчно – осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), Закона за счетоводството, Кодекса за социално осигуряване (КСО), Закона за задълженията и договорите. След изтичане на срока на съхранение, БГ Календар ООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички данни, без ненужно забавяне, по реда на приетата вътрешна фирмена процедура за унищожаване на лични данни;

  УНИЩОЖАВАНЕ

  БГ Календар ООД ще унищожи Вашите лични данни във възможно най-кратък срок и по такъв начин, че те да не могат да бъдат възпроизведени или възстановени.

  ИЗТОЧНИЦИ НА ЛИЧНИ ДАННИ

   – Личните данни, събрани от БГ Календар ООД се събират от лицата, за които се отнасят;
   – чрез формите за контакт в сайтовете на компанията;
   – от трети лица – наши контрагенти и/или посредници, при спазване изискванията на Регламента.

  ПРАВА НА ЛИЦАТА, ЧИЙТО ДАННИ СЕ ОБРАБОТВАТ от БГ Календар ООД

  Право на достъп: Вие имате право да изисквате и получите от БГ Календар ООД ООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас; Да получите достъп до данните, свързани с Вас, както и информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни; БГ Календар ООД Ви предоставя при поискване копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма; Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но БГ Календар ООД си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повтаряемост или прекомерност на исканията;
  Право на коригиране: Вие може да коригирате или попълните неточни или непълни лични данни, свързани с Вас, директно с отправяне на искане до БГ Календар ООД
  Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“): Вие имате право да поискате от БГ Календар ООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а БГ Календар ООД е длъжно да ги изтрие без ненужно забавяне, когато са налице, предвидените в закона основания и ако не е налице друго основание за законосъобразно обработване или законосъобразно основание за отказ на администратора да изтрие данните БГ Календар ООД не изтрива данни, за които има законово задължение да съхранява, включително за защита, по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.
  Право на ограничаване: Вие имате право да изискате от БГ Календар ООД да ограничи обработването на свързаните с Вас лични данни, когато: оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на БГ Календар ООД да провери точността на личните данни; обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено; БГ Календар ООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но вие ги изисквате за установяването или защитата на свои правни претенции; Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на „ БГ Календар ООД имат преимущество пред Вашите интереси;
  Право на преносимост: Вие може по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас, във връзка с взаимоотношенията Ви с БГ Календар ООД като отправите писмено искане до администратора. Когато е технически осъществимо, може да поискате директно прехвърляне на личните данни към посочен от Вас администратор;
  Право на информация: Вие имате право да изисквате да бъдете уведомени при всяко действие, свързано с коригиране, изтриване или ограничаване на обработването;
  Право на възражение: Вие може да възразите по всяко време срещу обработването от БГ Календар ООД на лични данни, които се отнасят до Вас, когато обработването е на основание: изпълнението на задача от обществен интерес или на база на официални правомощия; за целите на легитимните интереси на администратора; за целите на научни или исторически изследвания или за статистически цели, включително за профилиране или обработване за целите на директен маркетинг;
  Имате право да откажете да бъдете обект на решение, основаващо се единствено само на автоматизирано обработване, включително профилиране, което поражда правни последствия за Вас или Ви касае значително. БГ Календар ООД не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.
  Право на жалба: Имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни при нарушения на Регламент (ЕС) № 2016/679 от 27 април 2016 г. и право на ефективна защита срещу КЗЛД, администратор или обработващ на Вашите лични данни;
  Право на обезщетение: Имате право на обезщетение за материални или нематериални вреди, претърпени вследствие на нарушение на Регламент (ЕС) № 2016/679.
  За упражняване на посочените по-горе права следва да отправите искане до БГ Календар ООД, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.
  Имате възможност да упражните правата си по следния начин:
   В офиса на БГ Календар ООД на адрес: гр. София, ул. „ул. Емилиян Станев” 48 А
   Телефон: +359 887 370 431

  ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕТО ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

  Когато сте дали съгласието си за обработване на личните Ви данни за една или повече конкретни цели, ако не желаете всички или част от данните да продължат да бъдат обработвани от БГ Календар ООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане до БГ Календар ООД в свободен текст.

  ЛИЦА, НА КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

  Лицата, служители на БГ Календар ООД, които имат достъп до личните Ви данни са стриктно определени във вътрешния Правилник на дружеството и в процедурите за обработка на личните данни, като е определено нивото на достъп до различните регистри лични данни.
  Възможно е БГ Календар ООД да предава Ваши лични данни на трети лица, които имат отношение към обработването или са обработващи на личните данни, на административни структури и органи на изпълнителната власт и др., или на свързани с БГ Календар ООД лица (за целите на финансовите отчети).
  Във всички случаи, предаването на лични данни от БГ Календар ООД се извършва за изпълнение на целите за обработване и при стриктно спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

  НАРУШЕНИЯ И УВЕДОМЯВАНЕ ЗА НААРУШЕНИЯ

  Нарушение на сигурността на лични данни“ означава нарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин от БГ Календар ООД.
  В случай на нарушение на сигурността на личните данни, при което съществува вероятност да се породи риск за правата и свободите на физическите лица, без ненужно забавяне и когато това е осъществимо — не по-късно от 72 часа след като е разбрало за него, БГ Календар ООД уведомява за нарушението Комисията за защита на личните данни.
  Ако БГ Календар ООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.
  БГ Календар ООД може да не Ви уведомява, ако:
   – е предприело подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
   – е взело впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
   – уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

  Промени в политиката за поверителност

  БГ Календар ООД има право да актуализира, като изменя и допълва политиката за защита на личните данни по всяко време в бъдеще, когато обстоятелствата го налагат.

  ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО КОМПЕНТНИЯТ НАДЗОРЕН ОРГАН

  Комисия за защита на личните данни
  Седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2
  Адрес за кореспонденция: България, гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2
  Телефон: +359 2 915 3518
  е-mail:kzld@government.bg; kzld@cpdp.bg
  Уебсайт:www.cpdp.bg
  В случай че смятате, че нарушаваме Вашите права, свързани с обработката на личните Ви данни, извършвана от нас, или относно начина, по който сме разгледали Ваша жалба, и в съответствие с изискванията на „Общ регламент относно защитата на данните“ – Регламент (ЕС) 2016/679 имате право да подадете оплакване до длъжностно лице по защита на данните, да подадете жалба до надзорен орган и да потърсите защита по съдебен ред.
  Можете да подадете жалба по един от следните начини:
   – лично на хартиен носител в деловодството на КЗЛД на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2;
   – с писмо на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, Комисия за защита на личните данни;
   – по факс на адрес: 029153525;
   – по електронен път на имейл адреса на КЗЛД (kzld@cpdp.bg).
  В този случай жалбата Ви трябва да бъде оформена като електронен документ, подписан с електронен подпис (не сканирана).
  Чрез сайта на КЗЛД на адрес https://www.cpdp.bg/index.php?p=pages&aid=56 по начина, описан на съответната страница. В този случай жалбата Ви трябва да бъде оформена като електронен документ, подписан с електронен подпис.
Във всеки един от тези случаи жалбата следва да съдържа: данни за жалбоподателя – имена, адрес, телефон за връзка, електронен адрес (при наличие), естество на жалбата, друга информация и документи, които считате за относими към жалбата, дата и подпис (за електронните документи– електронен, за хартиените документи – собственоръчен).

2021 BG Calendar® • All Rights Reserved

error: Content is protected !!