общи условия

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

  1. БГ Календар ООД е дружество, което предоставя услуги по изработка на печатни продукти, чието съдържание, вид, тираж и останали характеристики се определят от Възложителя.

  2. Възложител е потребителят, подал поръчката чрез функционалността на настоящия интернет файл, с данни от попълнената форма.
  3. Изпълнител е БГ Календар ООД, ЕИК: 205675014, ИН по ДДС 205675014, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „ул. Емилиян Станев” 48 А.
  4. II. ВЪЗЛАГАНЕ И ИЗРАБОТКА

  5. Възложителят може във всеки един момент да отправя писмени запитвания до БГ Календар ООД относно условията за изработването на конкретни печатни продукти. Запитванията могат да се предоставят по електронен път или в офиса на БГ Календар ООД. Заедно със съответното запитване, Възложителят предоставя на БГ Календар ООД файлове за печат на съдържанието, освен ако проекта, дизайна и предпечата не се възлага също на БГ Календар ООД.
  6. Въз основа на полученото запитване, БГ Календар ООД оформя ценово предложение, което съдържа цялата информация относно техническите характеристики на печатните продукти. Всяко предложение съдържа конкретна информация за тиража, срока за изработване на продуктите, техните технически характеристики (размер, цветност, вид и грамаж на материала, върху която да бъде отпечатано предоставеното съдържание и т.н.) и калкулация на общата дължима сума по конкретната поръчка, изчислена на базата на единичните цени и търговските отстъпки (ако има такива индивидуално договорени с конкретния Възложител), посочени в действащия към момента на възлагането ценоразпис.
  7.  След изготвяне на съответната писмена оферта, БГ Календар ООД я изпраща на Възложителя, който се задължава да я прегледа и потвърди, ако е съгласен с параметрите. За надлежно приемане се счита подписването на писмената поръчка от представител на Възложителя или изричното писмено уведомяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за приемането й, направено в каквато и да е форма.
  8.  В отделни случаи и по изключение, когато запитването се прави от Възложителят на място в офиса на БГ Календар ООД или по телефон, конкретното запитване и респективно съответната ценова оферта могат да не са в писмен вид. Независимо от това обаче, работата по изработка на възложените устно печатни продукти, се извършва съобразно настоящите Общи условия, като се счита, че Възложителят се е съгласил с тях с факта на устното приемане на ценовата оферта на БГ Календар ООД.
  9. Възложителят няма право да променя характеристиките на печатните продукти, посочени в съответната потвърдена от него поръчка, както и съдържанието им. Възложителят може да поиска промени в поръчката само при условие, че БГ Календар ООД не е започнало работата по нея. В този случай могат да се променят срокове и стойността на самата поръчка.
  10. III. ПРЕПОРЪКИ КЪМ ФАЙЛОВЕТЕ ЗА ПЕЧАТ

   Срок за предаване на файловете за печат: не по-късно от датата на потвърждаване (приемане) на ценовата оферта. При възлагането на поръчката Възложителят предоставя всички необходими изходни материали – годни за печат файлове, мостри за цвят, макети на готовия продукт и др. Мостра за цвят и макет, могат да бъдат произведени и като начална фаза при поръчката от страна на Изпълнителя. Всеки неточно заявен и/или незаявен параметър по поръчката от Възложителя ще се счита за правилно изпълнен от Изпълнителя, a евентуални последващи промени или поправки ще бъдат за сметка на Възложителя.
  11. Работните файлове от една поръчка да се архивират в един архивен файл с формат ZIP, без парола.
  12. Всички растерни изображения да са в резолюция минимум 250 dpi в крайния формат.
  13. Всички текстове се конвертират в криви. Допуска се предоставянето на файловете с шрифтове в случай на необходимост от последващи корекции.
  14. Работните файлове не трябва да съдържат елементи в RGB, LAB или друга скала извън PANTONE и CMYK.
  15. Работните файлове трябва да са формат PDF.
  16. За поръчки, съдържащи векторни и растерни изображения, като растерните съдържат само мастила от скала CMYK – работните файлове трябва да бъдат с формат PDF.
  17. За поръчки, съдържащи мастила извън скала CMYK – работните файлове трябва да бъдат с формат multi-channel PSD (в случай, че целият дизайн е в един растеризиран файл) или AI формат с линкнати, а не ембеднати растерни изображения, и то като PSD.
  18. При наличие на елементи като „облагородяване на печата” (топъл печат, релеф, парциално лакиране и т.н.) – за всяка екстра трябва да има отделен цвят (swatch). Независимо че тези елементи ще се повтарят, те трябва да бъдат указани и в цветовете за печат и в цветовете на съответните екстри.
  19. За работни файлове със специални ефекти (blend, lens, envelope, mesh и т.н.) – елементите заедно с ефектите задължително да са растеризирани в резолюция минимум 300 dpi в крайния формат.
  20. Ако поръчката включва щанц-форма – необходимо е тя да е разположена на коректното място спрямо останалите елементи от дизайна на чертежа в отделен цвят (swatch). Когато в работния файл е заложено право рязане, то следва да са поставени знаци за рязане също в допълнителен цвят.
  21. В работния файл да се отпуснат „на живо” елементите от дизайна с не по-малко от 3 мм спрямо чертежа на щанцата или знаците за рязане.
  22. Нежелателно е използването на работни формати на приложения като DOC, DOCX, PPTX.
  23. IV. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗРАБОТЕНАТА ПОРЪЧКА

  24. Предаване на изработената поръчка се извършва чрез двустранен приемо-предавателен протокол, който се подписва от упълномощени представители на двете страни. В случай, че Възложителят не осигури свой представител, който да получи изготвените продукти и/или да подпише приемо-предавателения протокол, БГ КАЛЕНДАР ООД съставя констативен протокол, като същият има силата на прието от Възложителя доказателство, че Изпълнителят е извършил навреме и качествено възложената му работа.
  25. Възложителят има право на рекламации за явни недостатъци в момента на приемането на поръчката.
  26. Възложителят има право на рекламации за скрити недостатъци в срок до 5 (пет) дни след предаването на готовата поръчка.
  27. V. РИСК

  28. Рискът от погиване или повреждане на изработените печатни продукти преминава върху Възложителят при предаването им на негов представител, респективно при предаването на транспортна компания (спедитор, превозвач или куриер), или след изтичане на срока за получаване, уговорен по-горе в настоящите Общи условия.
  29. VI. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА

  30. БГ Календар ООД не носи отговорност за грешки в съдържанието на печатните продукти, когато същите се съдържат на предоставения от Възложителя файл. Изпълнителят няма задължение да проверява предоставения PDF file за печат за грешки. В случай, че такива бъдат открити от него в хода на изпълнение на работата, БГ Календар ООД се задължава да уведоми незабавно Възложителя. Изпълнителят не носи никаква отговорност за нарушаване на каквито и да е авторски права или други права на интелектуална и/или индустриална собственост, нарушени права върху търговска марка, промишлен дизайн и др. при изработването на възложени му от Възложителя печатни продукти. В случай, че бъдат предявени (реализирани) искове срещу БГ Календар ООД и/или негови служители във връзка (на основание) нарушени права върху посочените по-горе обекти, Възложителят се задължава незабавно и напълно да обезщети Изпълнителят.
  31. VII. ДЕКЛАРАЦИИ И ГАРАНЦИИ

   С приемането на настоящите Общи условия, Възложителят декларира и гарантира, че изработването от БГ КАЛЕНДАР ООД на възложените от него печатни продукти не нарушава ничии права на интелектуална и/или индустриална собственост, търговски марки, промишлени дизайни и др., както и че възложените за изработване от Изпълнителят печатни продукти не са предназначени, нито ще бъдат използвани за каквато и да е незаконна дейност. Посочената гаранция от страна на Възложителя е от съществена важност, доколкото БГ КАЛЕНДАР ООД не разполага с друг правен способ за проверка на посочените обстоятелства, освен настоящата декларация от страна на Възложителя.

   VIII. ФОРСМАЖОР

  32. Страните не носят отговорност за пълно или частично неизпълнение на задълженията си, свързани с изпълнението на конкретна поръчка, ако то се дължи на „непреодолима сила” (форсмажор). Под „непреодолима сила” (форсмажор) се разбира обстоятелство (събитие) от извънреден характер, което е възникнало след сключване на договора (приемане на съответната ценова оферта и възлагане на поръчката), не е могло да бъде предвидено и не зависи от волята от страните като: пожар, производствени аварии, военни действия, природни и стихии, ембарго, правителствени забрани, стачки, бунтове, безредици и др.
  33. Страната, която е изпаднала в невъзможност да изпълни задълженията си поради настъпило форсмажорно обстоятелство, е длъжна в 10-дневен срок да уведоми писмено другата страна за възникването му, както и за предполагаемия период на действие и прекратяване на форсмажорното обстоятелство.
  34.  Удостоверяването на възникнала „непреодолима сила” се извършва със сертификат за форсмажор, издаден от Българската търговско-промишлена палата.
  35. IX. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ

  36. За изработването на съответните печатни продукти, Възложителят заплаща на БГ Календар ООД конкретно възнаграждение в размер, определен за всеки отделен случай и посочен в конкретната оферта.
  37. Върху общия размер на възнаграждението отделно се начислява Данък върху добавената стойност, който се заплаща от Възложителя заедно със заплащане на съответното възнаграждение.
  38. Възложителят е длъжен да заплати стойността на изпълнената поръчка преди нейното получаване по касов или банков път. Ако изрично не е уговорено противното, се счита, че посочените в съответната ценова оферта цени са франко складовата база на БГ Календар ООД.
  39. В случай че Възложителят изпадне в забава при заплащането на дължимо възнаграждение, БГ Календар ООД има право да задържи изработени от него печатни материали на Възложителя, включително такива, падежа за заплащане на които още не е настъпил (напр. продукти, възложени с друга поръчка и т.н.).
  40. Възложителят може да заплати стойността на изпълнената поръчка разсрочено само при изрична уговорка с Изпълнителя съгласно сроковете и условията, уточнени от него. При забава за плащане на договорено възнаграждение Възложителят дължи неустойка в размер на 0,1% на ден, но не повече от 10% от цялата сума.
  41. X. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

  42. Изпълнителят запазва всички авторски права върху информационните ресурси и програми, които предоставя на Възложителя при изпълнение на поръчката. Възложителят запазва всички авторски права върху предоставените материали, включително файлове, каталози, запазени марки, дизайни, изображения на брандове, които предава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с цел изпълнение на поръчката.
  43. Никоя от страните няма право да разгласява каквато и да е информация за другата страна и/или нейната дейност, включително информация за цени и използвани технологии на работа, станали й известни при или по повод изпълнението на този Договор.
  44. XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  45. Страните се споразумяват, че всички евентуални спорове, свързани с изпълнение на задълженията и реализиране правата им по настоящото възлагане, ще се решават в дух на добра воля, чрез преки преговори и доброволни споразумения. За неуредените въпроси се прилагат разпоредбите на гражданското законодателство на Република България.
  46. Запознат съм с настоящите Общи условия на Изпълнителя и съм съгласен с условията и сроковете за изработка на Изпълнителя.

  47. Общите условия влизат в сила от 30 март 2018 г.

 • 2021 BG Calendar® • All Rights Reserved

  error: Content is protected !!